Thông báo: Nhận các tin tức mới nhất từ NewTricks Đăng kí ngay

Share code chữ chạy cho Blogger bằng JavaScript

Share code chữ chạy cho blogger bằng Javacript

LỜI MỞ ĐẦU

 Hello xin chào các bạn, là New Tricks đây hôm nay mình sẽ share cho các bạn chữ chạy cho blogger. Ok bắt đầu thôi.


CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

  • Bước 1 : Sao chép toàn bộ code phía dưới và dán vào blog của bạn khi bạn viết bài.

<div style="font-size: 20px">
<script type="text/javascript">
farbbibliothek = new Array();
farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");
farbbibliothek[1] = new Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040");
farbbibliothek[2] = new Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","#000000","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000");
farbbibliothek[3] = new Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[4] = new Array("#a100ff","#a100ff","#a100ff","#FFFFFF","#FFFFFF","#FFFFFF");
farbbibliothek[5] = new Array("#747af7","#f77874","#747af7","#747af7");
farbbibliothek[6] = new Array("#f77474","#2b1faf");
farben = farbbibliothek[0];
function farbschrift(){for(var b=0;b<Buchstabe.length;b++){document.all["a"+b].style.color=farben[b]}farbverlauf()}function string2array(b){Buchstabe=new Array();while(farben.length<b.length){farben=farben.concat(farben)}k=0;while(k<=b.length){Buchstabe[k]=b.charAt(k);k++}}function divserzeugen(){for(var b=0;b<Buchstabe.length;b++){document.write("<span id='a"+b+"' class='a"+b+"'>"+Buchstabe[b]+"</span>")}farbschrift()}var a=1;function farbverlauf(){for(var b=0;b<farben.length;b++){farben[b-1]=farben[b]}farben[farben.length-1]=farben[-1];setTimeout("farbschrift()",30)}var farbsatz=1;function farbtauscher(){farben=farbbibliothek[farbsatz];while(farben.length<text.length){farben=farben.concat(farben)}farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001))}setInterval("farbtauscher()",5000);

text= "Tiêu đề bạn muốn viết"; 
string2array(text);
divserzeugen();
//document.write(text);
</script></div>
Anh em xem nhé:


  • Bước 2 : Sửa chỗ tiêu đề bạn muốn viết thành cái mà bạn muốn viết.
  • Bước 3 : Lưu lại và tận hưởng thôi!
LỜI KẾT

 Trên đây là toàn bộ bài viết, nếu có thắc mắc gì thì hãy comment xuống dưới. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.

Nguồn: code.pro.vn

Getting Info...

About Author

Cuộc sống là những thông điệp.

2 nhận xét

  1. Thank you ad
    1. ❤️

Ads by Google