Thông báo: Chúng tôi luôn cần có thêm những thành viên sáng tạo, chuyên nghiệp và sẵn sàng cháy hết mình với công việc! Tham gia

Share code chữ chạy cho blogger bằng Javacript

Share code chữ chạy cho blogger bằng Javacript

LỜI MỞ ĐẦU

 Hello xin chào các bạn, là New Tricks đây hôm nay mình sẽ share cho các bạn chữ chạy cho blogger. Ok bắt đầu thôi.


CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

  • Bước 1 : Sao chép toàn bộ code phía dưới và dán vào blog của bạn khi bạn viết bài.

<div style="font-size: 20px">
<script type="text/javascript">
farbbibliothek = new Array();
farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");
farbbibliothek[1] = new Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040");
farbbibliothek[2] = new Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","#000000","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000");
farbbibliothek[3] = new Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[4] = new Array("#a100ff","#a100ff","#a100ff","#FFFFFF","#FFFFFF","#FFFFFF");
farbbibliothek[5] = new Array("#747af7","#f77874","#747af7","#747af7");
farbbibliothek[6] = new Array("#f77474","#2b1faf");
farben = farbbibliothek[0];
function farbschrift(){for(var b=0;b<Buchstabe.length;b++){document.all["a"+b].style.color=farben[b]}farbverlauf()}function string2array(b){Buchstabe=new Array();while(farben.length<b.length){farben=farben.concat(farben)}k=0;while(k<=b.length){Buchstabe[k]=b.charAt(k);k++}}function divserzeugen(){for(var b=0;b<Buchstabe.length;b++){document.write("<span id='a"+b+"' class='a"+b+"'>"+Buchstabe[b]+"</span>")}farbschrift()}var a=1;function farbverlauf(){for(var b=0;b<farben.length;b++){farben[b-1]=farben[b]}farben[farben.length-1]=farben[-1];setTimeout("farbschrift()",30)}var farbsatz=1;function farbtauscher(){farben=farbbibliothek[farbsatz];while(farben.length<text.length){farben=farben.concat(farben)}farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001))}setInterval("farbtauscher()",5000);

text= "Tiêu đề bạn muốn viết"; 
string2array(text);
divserzeugen();
//document.write(text);
</script></div>
Anh em xem nhé:


  • Bước 2 : Sửa chỗ tiêu đề bạn muốn viết thành cái mà bạn muốn viết.
  • Bước 3 : Lưu lại và tận hưởng thôi!
LỜI KẾT

 Trên đây là toàn bộ bài viết, nếu có thắc mắc gì thì hãy comment xuống dưới. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.

Nguồn: code.pro.vn

Đọc thêm :
Đánh Giá Bài Viết:
Khi tôi là chính bản thân mình, tôi hạnh phúc và có kết quả tốt !

2 nhận xét

  1. Thank you ad
    1. ❤️